Dataprotection - Visit Kolding

Dataprotection

Ansvarsfraskrivelse

1. Vilkår for brug

Brug af Visit Koldings hjemmeside er underlagt følgende vilkår og betingelser: Ved brug af denne hjemmeside accepterer du uden begrænsning eller forbehold nedenstående vilkår for brug.

2. Formål med oplysningerne

Formålet med Visit Koldings hjemmeside er at præsentere og formidle Koldings attraktioner, overnatning, services, aktiviteter, begivenheder m.m. på ét samlet sted.

3. Brug af indhold og ophavsret

Størstedelen af materialerne og oplysningerne på denne hjemmeside er indsamlet af medarbejdere fra Fonden Business Kolding, eller tilsendt/indleveret af tredjepart.

Materialet er beskyttet af ophavsretsloven og må ikke gengives eller kopieres uden skriftligt samtykke fra Fonden Business Kolding eller ophavsretshaveren.

4. Fejl og mangler

Visit Kolding kan ikke garantere nøjagtigheden i de anvendt materialer og oplysninger, da disse kan indeholde tastefejl, fejl i levering, fejlfortolkning, og kan blive ændret med kort varsel. Visit Kolding fraskriver sig hermed ethvert ansvar for direkte, indirekte eller afledte tab, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skadeserstatning eller skuffelse, forårsaget af tillid til materialets rigtighed.

Denne begrænsning omfatter skadeserstatning for eventuelle virusser, som måtte påvirke dit computerudstyr.

5. Links til andre websteder

Links til andre internetsider angives for brugervenlighedens skyld. Visit Kolding påtager sig intet ansvar for indholdet eller driften af disse og kan ikke holdes ansvarlig for erstatning eller skader, der skyldes indholdet eller driften.

Fortrolighed

Visit Kolding giver tilsagn om fortrolighed. Registreringsblanketten på vores hjemmeside anmoder brugere om at oplyse kontaktinformation (som eksempelvis navn, postadresse og e-mailadresse). Vi bruger oplysningerne til at sende vores brugere de efterspurgte informationer. Brugeroplysninger bliver aldrig videregivet eller solgt. Personlige oplysninger indhentes kun under registreringsprocessen, og e-mailadresser benyttes kun til at sende information efter anmodning, hvorefter det slettes.

Lovvalg

Disse juridiske vilkår og denne hjemmeside indhold reguleres af og fortolkes i henhold til dansk materiel ret. Enhver tvist, der udspringer af eller i forbindelse med denne meddelelse, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres af de danske domstole.

Privatlivspolitik

Visit Koldings opgaver varetages af medarbejdere fra Fonden Business Kolding.

Business Koldings privatlivspolitik forefindes på følgende link  

https://www.businesskolding.dk/om-os/om-business-kolding/business-koldings-privatlivspolitik

 

Exclusion of liability

1. Terms of use

Using the website of Visit Kolding is subject to the following terms and conditions: When using this website, you accept the following terms of use without limitation or reservations.

2. The purpose of the information

The purpose of the website of Visit Kolding is to present and disseminate the attractions, accommodation, services, activities, events, etc. of Kolding in one place.

3. Use of contents and copyright

The majority of the material and information on this website have been gathered by staff of the foundation, Fonden Business Kolding, or have been submitted by third parties.

The material is protected by copyright law and reproduction or copying is prohibited without having first obtained the written consent of Fonden Business Kolding or the copyright holder.

4. Errors and omissions

Visit Kolding cannot guarantee the accuracy of the material and information used as this may contain typos, errors in delivery, misinterpretations and may be changed on short notice. Visit Kolding thus excludes any liability for any direct, indirect or consequential losses, loss of opportunities, loss of profits as well as any other type of loss or compensation or disappointment caused to trust placed in the accuracy of the material.

This exclusion also applies to compensation for any viruses which may affect your computer or other device.

5. Links to other websites

Links to other websites are provided for the benefit of the user. Visit Kolding accepts no liability for the contents or the operation of such sites and cannot be held liable for compensation or damage caused by their contents or operation.

Confidentiality

When you contact us using the contact details provided on our website and provide your own contact details (such as name, address and email address), this information is treated confidentially. We use this information to send our users the information requested. Information on our users is never disclosed nor sold. Personal data is only collected during the registration process and email addresses are used solely for the purpose of providing information requested after which they are erased.

Law and venue

These legal terms and the contents of this website are subject to and interpreted in accordance with substantive Danish law. Any disputes arising from or in connection with this notification and which cannot be amicably solved, will be settled by the Danish court of law.

Privacy policy

The operations of Visit Kolding are handled by the staff of Fonden Business Kolding.

The privacy policy of Business Kolding may be found using the following link 

https://www.businesskolding.dk/om-os/om-business-kolding/business-koldings-privatlivspolitik

Data controller
Business Kolding (CVR. 18746131), Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding. Tlf. 76332111, info@businesskolding.dk
Contact us 
If you have a complaint about the way we process your data, we would like to hear from you so that we can correct the error as soon as possible. In addition, you are always entitled to report a complaint at www.datatilsynet.dk. On their website, you can also find guidance on your rights as a registered. 

If you have questions in regards to the abovementioned or regarding our handling of personal information otherwise, please contact us: Business Kolding, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding. Tel. +45 76332111, info@businesskolding.dk