Fiskeri i Kolding

I Kolding-området finder du alt hvad et lystfiskerhjerte begærer. Beliggenheden direkte ud til Lillebælt, Kolding Å og de mange Put & Take-søer gør området omkring Kolding til et attraktivt sted for lystfiskere.

Put & Take

Vil du øge mulighederne for at få bid på krogen, bør du kaste snøren ud i en af områdets Put and Take-søer. 

Hvilested Lystfiskersøer
To smukt beliggende natursøer omgivet af skovklædte bakker. Igennem området løber V. Nebel å med mulighed for fangst af havørred. Udsætning fra eget dambrug af regnbueørred, hav- og bækørred, kildeørred eller tigerørred. En naturlig bestand af ål og suder forefindes i søerne. Firmaer, foreninger og grupper kan leje en sø. En hel dag, ½ dag eller andet - efter aftale. 

Seest Mølle Lystfiskeri
Seest Møllesø ligger i meget smuk natur, med høje træer hele vejen rundt om den lange sø. I søen findes 3 slags ørreder samt ål og karper, som er fra eget dambrug. Fiskene sættes ud op til 4 gange dagligt. Åbent for fiskeri fra solopgang til solnedgang hele året. Salg af levende orm, majs, rejer, Power Bait, spinnere og lignende, samt drikkevarer mm. Som firma kan I invitere jeres ansatte eller kunder til en fiskedag ved Seest Møllesø. Der er mulighed for at leje hele søen.

Skovhave Fiskesø
Søen ligger i naturskønne og fredelige omgivelser. Ingen uro og trafikstøj - højest et par rådyr og en fasankok. I den naturlige Put & Take sø udsættes regnbueørreder, bækørreder og kildeørreder. Udsætning af nye fisk sker jævnligt, til tider dagligt. Ved søen er der gode faciliteter for hele familien. Toilet, rensebord, læhytter, borde, bænke og grill. Omkring søen er der også gode rammer for gruppearrangementer. Søen er åben daglig fra solopgang til solnedgang i tiden 1. marts til 31. dec.

Stenvad Put & Take
Stenvad Put & Take ligger 5 km fra Kolding i retning mod Lunderskov og Esbjerg, hvor den store nyanlagte sø ligger smukt omslynget af Vester Nebel Å, og mellem løvskovs-omkransede morænebakker, der giver læ til alle. Den klarvandede sø har varierende dybder fra 1 til 5 meter, og i søen boltrer regnbueørreder, kildeørreder og bækørreder sig. Der er udsat fisk i størrelsen fra 1½ og op til 10 kg, og bestanden suppleres flere gange ugentlig.

Kolding Å

I Kolding Å må der fiskes på venstre bred nedstrøms fra sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å til Plovfuren, samt fra Plovfuren på højre bred nedstrøms til Vester Ringgade ved bygrænsen. Der må højest fiskes med 1 stang pr. fisker. Max. fangst pr. dag: 5 fisk, dog højst 3 bækørreder (ål undtaget). Gedden er fredet i april måned. Mindstemål: Laks 60 cm, havørred 40 cm, bækørred 30 cm, regnbueørred 30 cm, gedde 40 cm, gule ål 45 cm.

Fredningsperioder:
Kolding Å-systemet opstrøms til sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å (Åkær Å og Vester Nebel Å) er totalfredet i perioden 1. november til 31. marts, begge dage inkl.
Kolding Å-systemet opstrøms motorvejsbroen (E45) til sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å (Kolding Å) er totalfredet i perioden 1. november til 31. marts, begge dage inkl.
Kolding Å-systemet nedstrøms motorvejsbroen (E45) (Kolding Å) er totalfredet i perioden 1. november til 15. januar, begge dage inkl.

Kystfiskeriet  i Sydøst- og Sønderjylland

Kystfiskeriet i Sydøst- og Sønderjylland efter havørred hører til Danmarks absolut bedste. Kysten sydpå fra Horsens Fjord til Als veksler med odder, pynter og stejle skrænter, så der er mange steder, hvor du har mulighed for at fange fisk fra kysten. De bedste tidspunkter for kystfiskeri ligger generelt i marts/maj og igen i september/november, hvor fiskene for alvor er at finde i det kystnære vand. Danmarks kystlinje er ca. 7.300 km lang, og der er fri adgang til den næsten over alt, blot der er en smule strand mellem havet og de opdyrkede arealer. Adgang til kysten skal altid foregå ad offentlig vej. Det er forbudt at tage ophold uden tilladelse inden for 50 meter fra private, bebyggede områder, men du må gerne passere. Kystfiskeri kræver ingen særlig tilladelse, men du skal betale for fisketegn. Du skal være opmærksom på lokale fiskeforbud og fredningsbestemmelser. På den jyske vestkyst er der mange steder af sikkerhedsmæssige årsager forbud mod fiskeri fra bølgebrydere og moler.

Lystfiskerens 10 bud

1. Respektér fredningsbælter ved å-udløb. Lovmæssigt er der fastsat fredningsbælter ved hver å-udløb. Fredningsbæltet går 500 meter til hver side og i en ekstra zone ud for udløbet.
2. Respektér fredningstiderne. Fisk fanget i fredningsperioden skal straks genudsættes med gelinde - også selv om den ikke er levedygtig efter genudsætningen.
3. Respektér de gældende mindstemål. Fisk under mindstemålet skal genudsættes med det samme, hvad enten fisken er levende, skadet eller død.
4. Vis hensyn til naturen og andre brugere af naturen. Træd ikke i afgrøder og beplantede områder, men følg afmærkede stier og markveje. Smid ikke affald i naturen, men i de opstillede skraldespande.
5. Områdets fiskepladser tilhører alle og ingen kan regne med at have en plads for sig selv. Spær ikke området af, så andre ikke kan komme til.
6. Fiskeri med flere stænger skal begrænses og spær ikke en fiskeplads af, så andre lystfiskere ikke kan komme til.
7. Respektér den private ejendomsret og parker så vidt muligt kun på de afmærkede P-pladser. Ved parkering nær fiskepladsen, så undgå at spærre af for lokal trafik på markveje. Det er forbudt ar grave orm på privat og offentlig område uden tilladelse.
8. Ved søsætning af joller, brug ramperne i de lokale havne eller vælg områder, hvor sliddet på naturen er mindst muligt.
9. Camping er forbudt på offentlige pladser og områder. Al overnatning skal ske på campingpladser eller i privat regi.
10. Vis hensyn til andre lystfiskere. Der skal være plads til alle og hold god afstand til andre, der er i gang med at fiske på en given plads.

Del denne side

Fiskearter i Lillebælt

Fiskearter i Lillebælt

Fiskeri i Lillebælt

Fiske pladser i Lillebælt

Havørred-fiskeri i Kolding Fjord

Nattefiskeri i Lillebælt - Gone Fishing Lillebælt